Határőrizeti Emlékpark

 

Tiszasziget Gyála felőli végén található külterületi erdőben került kialakításra egyedi történelmi és turisztikai látványosság a tiszaszigeti Határőrizeti Emlékpark. Az emlékpark egyfelől történelmi betekintést ad az 1950-es éveket követő délvidéki határőrizetbe, másfelől kellemes kikapcsolódást és aktív időtöltést tesz lehetővé a látogatók számára. 

Mélypont Emlékhely

 

Magyarország legmélyebb pontját szimbolizáló kopjafa 1984-ben létesült. A Mélypont-emlékhelyen ma 100 m2-es nádfedeles pihenő, gémeskút, piknikezéshez asztalok és padok, kerékpártároló és higiéniás blokk várja a pihenni vágyókat.

 

 

Vadászati lehetőség

 

A Dél-Tiszai Vadásztársaság Tiszasziget és Újszentiván teljes területén, valamint a SzMJV Önkormányzat bizonyos területein, összesen 5000 hektáron gazdálkodik. A telepített véderdőknek, valamint a vízelvezető csatornák mentén kialakult bozótos búvóhelyeknek köszönhetően a nevelt és természetes fácánállomány 4000 db-ra tehető.

Információ: Imri András elnők (406-898)

Árpád Vendégház

 

Cím: 6756 Tiszasziget Aradi u. 1

Telefon: 06/62-254-455

0620/976-6826

Horgászati lehetőség

Puszta-horgásztó

 

Üzemeltető:Tiszaszigeti Sellő Horgászegyesület

Nyitva:Október 1-től április 30-ig 6-tól 20 óráig

Információ: Papp Béla (0630/8302-341)

TISZASZIGET

Bemutatkozás

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önt magam, és településünk képviselőtestülete, valamint Tiszasziget község lakói nevében.

 

Tiszasziget komoly történelmi hagyományokkal rendelkezik. A honlapon való barangolás során találkozik történelmünkkel, civil szervezeteinkkel, képviselőtestületünkkel, nevezetességeinkkel és programjainkkal, rendezvényeinkkel. Bepillantást nyer az itt élő emberek mindennapjainak egy részébe.

Tiszasziget polgárai az elmúlt időszakban építették, szépítették, formálták e kis közösséget. Szorgalmas, dolgos családok éltek és élnek e szeretett településen.

 

Reméljük kedvet kap a község meglátogatásához, és élményekkel gazdagodva távozik.

 

Ferenczi Ferenc

polgármester

 

 

Gazdasági, statisztikai adatok

Tiszasziget település demográfiai mutatója 2012. évig a következőképpen alakult:

Lakosság

0-18 éves

18-60 éves

61 év feletti

összesen

373

1089

317

1779

%

20,97

61,21

17,82

100

A település lakosságszáma nagyjából állandó volt az elmúlt években.

A foglalkoztatást nézve a helyben dolgozók többsége vállalkozásokban, alkalmazotti körben, a szolgáltatásokban, valamint a kereskedelemben dolgozik. A településen lakók többsége azonban nem helyben, hanem elsősorban Szegeden és a kistérségben dolgozik.

A település népességének, és korösszetételének változása maga után vonja egyrészt a kötelezően ellátandó feladatok növekedését, másrészt pedig az intézményhálózat bővítését, átalakítását, mely nehéz feladat elé állítja az önkormányzatot.

 

Infrastruktúra:

A település infrastrukturális ellátottsága jónak mondható. Tömegközlekedési lehetőség adott, a buszjáratok sűrűsége optimális, eltekintve némely járat zsúfoltságától. A szennyvízcsatorna hálózat üzemel. A településről a szemétszállítás illetve szelektív hulladék szállítása rendszeres, és hulladékudvar is működik, melyeket a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltet. A település Önkormányzata megtesz mindent az infrastruktúra fejlesztése tekintetében. A lakóingatlanok száma, ha lassan is, de évről évre növekszik. Vezetékes ivóvízzel a lakások 99 %-a ellátott, vezetékes gázzal 80 %-a, vezetékes telefonnal 50%-a. Az Önkormányzat bérlakásokkal nem rendelkezik. A lakhatási körülmények tekintetében a családi házas övezeti típus a meghatározó. A lakások 74 %-a összkomfortosnak, 20 %-a komfortosnak, 5 %-a félkomfortosnak, 1 %-a  komfort nélkülinek minősül.

 

Foglalkoztatás:

Csongrád megyében 2010. januárjában már 14 százalékos volt a munkanélküliség, még a 90-es években sem volt ekkora. Az országos mutató 10,5 százalék. Több mint 25 ezer az álláskeresők száma, ők azok, akik regisztrált munkanélküliek. Azokról nincs adat, akik már semmilyen álláskeresési ellátást nem kapnak. A munkaerőpiacon a legkiszolgáltatottabb helyzetben a nők vannak, Európában dobogós helyen áll nemzetünk a legkevesebb nőt foglalkoztató országok versenyében.

A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szegedi Kirendeltsége számos eszközzel igyekszik az elhelyezkedést támogatni (pl. képzések szervezése, vállalkozóvá válás támogatása, bértámogatás stb.).

Az önkormányzat együttműködik a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szegedi Kirendeltségével és közhasznú, valamint közcélú foglalkoztatást szervez a regisztrált munkanélküliek számára.

Fentiek ellenére megállapítható, hogy a foglalkoztatáspolitika szempontjából hátrányos helyzetű csoportok, a megváltozott munkaképességűek egyre tartósabban szorulnak ki a munkaerőpiacról, egyre nagyobb számban kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, s ezzel elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb esélyét.

Az esélyegyenlőséget megerősítő pozitív intézkedések azért is szükségesek, mert a nyilvántartásból kiszoruló csoportok a munkaerőpiacon összetett szemléletbeli hátrányokkal küzdenek, így aktív támogatásban a munkanélkülieken belül arányuknál kisebb százalékban vesznek részt.

 

Szociális ellátás:

 

A község szociális helyzetét tekintve önkormányzat biztosítja a jogszabályokban meghatározott, különböző típusú segélyeket, a meghatározott szükségletekhez igazodó támogatásokat. Ilyenek többek között az eseti szociális segély, a rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás (normatív és helyi), ápolási díj, temetési segély és kölcsön, méltányossági közgyógyellátás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, étkezési térítési díj kedvezménye. Ezen támogatásokat a Tiszasziget Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában lehet kérelmezni, az ellátások igénybevételéhez szükséges nyomtatványok itt beszerezhetők. A hivatal szociális ügyintézője fokozatosan figyelemmel kíséri a rászorulókat, segítséget nyújt az azt igénylőknek.

A helyi gyermekvédelmi rendszer ennél szélesebb körben működik. A feladat ellátását helyileg a polgármesteri hivatalban működő SZKTT Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szakembere látja el.

A gyermekvédelmi törvény előírja, hogy a szolgáltatás mindenki számára mindenkor térítésmentesen elérhető és folyamatosan biztosított legyen. Az ellátottak köre kiterjed Tiszasziget község területén élő gyerekekre és fiatalkorú lakosokra. A Gyermekjóléti Szolgálat látókörébe a 0-18 éves korosztály kerül, összesen 373 gyermek. Ebből a helyi általános iskolába 85 fő jár.

Életminőségünk fejlesztésének alapja az egészség megőrzése, ezért az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogat minden ilyen célzatú kezdeményezést.

Tiszaszigeten egy háziorvosi, egy gyermekorvosi, továbbá egy védőnői körzet működik. Ezek az ellátások a településen, a fogorvosi ellátás Újszentivánon áll a rászorulók rendelkezésére. Az egészségügyi szakellátás Szegeden érhető el.

Az SZKTT kezeli az idősek segítését, támogatását. A településen kettő házi szociális gondozó látja el az arra rászorulók ellátását.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 2004. áprilisában Tiszaszigeten is megalakult a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, amely Tiszasziget község közigazgatási területén látja el feladatait. A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat többcélú szociális intézmény, amely két önálló szakmai egységből áll. 2007. január 1-től az Intézmény mindkét szakmai egysége a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ Röszke gesztortelepülés központtal látja el feladatait.

Az intézmény Tiszasziget községben működő telephelyén a következő szakfeladatok ellátása folyik: gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

 

Közoktatás:

Tiszasziget településen a közoktatási feladatokat és az óvoda fenntartását 2010. júliusától a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság végzi. Az általános iskola és óvoda épületei felújított állapotban a 21. század követelményeinek megfelelve várja tanulóit.

 

 

Településtörténet

Tiszasziget történetét meghatározza földrajzi helyzete. A település a két nagy folyó a Tisza és Maros ártere között keletkezett, egy szigetszerű árvízmentes területen.

A Község északnyugati legmagasabb részén, a "Szélmalom - dombnak" területén helyezkedett el az ősi kultúra már részben elpusztított telepe. Innen kerültek be a bronzkori edények és a cserepek a szegedi Móra Ferenc Múzeumba. A területen döntően az i.e. III. században megtelepülő kelta népesség kisebb jelenlétével számol a kutatás, ahol Árpád-kori településmaradványok is találhatók voltak.

Tiszasziget, -1955-ig korábbi neve Ószentiván, - a temesvári bánsághoz tartozó terület volt, melyre a Csanádi tiszttartóság 1746-ban szerbeket telepített. A területet 1783-ban a Királyi Kamarától megvásárolta Szeged városa. Erre a szerbek átköltöztek a mai Újszentivánra. Ezt követően a falut magyarok népesítették be. A későbbi zsellérek kubikusként dolgoztak hosszú időn keresztül.

A község területén közvetlenül a szerb határ mentén fekszik Térvár a maga mintegy 70 lakosával. Elsőként ezt a települést 1450-ben Therwarként említik. Az 1770-ben Szegedről ide érkezett magyar dohánykertészek szinte egyedi településformát hoztak létre ezen a részen.

A mai igazgatási területen kialakult Vedresháza pusztát Vedres István ármentesítette, majd 1808-ban szegedi dohánykertészeket telepített ide, magas színvonalú kísérletező gazdálkodással. A szépen bontakozó falut az 1816 évi hatalmas tiszai árvíz tette tönkre egyszer s mindenkorra. Az árvizeket csak a magasabb partszakaszon települt Térvár élte túl.

Az 1846-os újra telepítéskor mértanilag kialakított szerkezetű községet hoztak létre. A központi téren 1913-ban épült fel a templom. A többi középület Községháza, jegyzői-lak, paplak, iskola épület 1930-as évek második felében létesült, államsegélyből.

Ószentiván népességének 1880-tól kimutatott lassú, de állandó emelkedése az 1930-as években megtörik; 1920-ban 1379, -1930-ban 1479, -1941-ben 1473 lakosa volt, mintegy 410 lakással. 1955-ben Ószentiván Község neve Tiszaszigetre változott.

 

 

 

Testvértelepülési kapcsolatok

Surbo-Olaszország

Igazfalva-Románia

Szaparyfalva-Románia

Turisztika

Laczi-horgásztó

 

Üzemeltető:Laczi György

Nyitva: egész évben 6-tól 20 óráig

Információ: Laczi György (0670/6345-052)

Laczi-horgásztó

 

Üzemeltető:Laczi György

Nyitva: egész évben 6-tól 20 óráig

Információ: Laczi György (0670/6345-052)

Rendezvények

Március

„NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG”

nőnapi nyugdíjas bál

 

KI-MIT-TUD? – tehetségkutató verseny

 

Április

Egészséghét

 

Hagyományőrző húsvéti mulatság

 

„Tour de Sziget” – kerékpáros túra Magyarország legmélyebben fekvő pontjának környezetében

 

„Tisza Sziget” – környezetvédelmi nap

 

Tisza-Maros Horgászverseny

 

Május

Szigeti Majális programja:

Labdarúgás

Májusfa állítás

Kerékpártúra a mélypontra

Házi kedvenc szépségverseny

Süteménykészítő verseny

Főzőverseny

 

Szigeti „Csárdás” Napok

 

 

Június

Szigeti búcsú

 

Július

Sziget Kupa kispályás labdarúgó torna

 

Alkotó tábor

 

Augusztus

Falunapok

 

Tiszaszigeti Lovasnap

 

Szeptember

Szüreti mulatság

 

„Mélypont találkozó” – ifjúsági napok

 

Október

Határőrizeti napok

 

Horgászverseny

 

December

Adventi gyertyagyújtás

 

Falukarácsony

 

 

Szállás és vendéglátóhelyek

Vendéglátó helyek és jelentősebb szolgáltatások

 

 

Sziget Étterem

Cím: 6756 Tiszasziget, Rákóczi u. 4.

Telefon:0662/254-162

 

Szolgáltatások:

 

Fekete Söröző

Cím:6756 Tiszasziget, Rákóczi u. 21.

Telefon: 0662/253-922

 

Kis-Sziget Söröző

Cím: 6756 Tiszasziget, Temesvári u. 21.

 

„Aktívsziget” Turisztikai Szolgáltatóház

Cím: 6756 Tiszasziget, Fűzfa u. 2.

Telefon: 30/275-5107

Szolgáltatások:

- Kölcsönzési lehetőségek: felnőtt és gyermek quadok, túra kerékpárok, robogók, airsoft felszerelés, íjász felszerelés.

- Gyógynövény ismertetés és bemutató

- Komplett szabadidős szolgáltatások szervezés

Szálláshelyek:

LEADER Fejlesztések

CIVIL SZOLGÁLTATÓHÁZ

Tiszasziget Sport Egyesület sikeres pályázott a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER keretén belül Civil szolgáltató ház kialakítására.

Támogatási összeg: 3.898.175Ft

A Tiszasziget Községi Szabadidőpark terültén kialakított szolgáltató tér hétköznap és hétvégén is várja az érdeklődőket. Szolgáltatásai közé tartozik internet használati lehetőség, pályázati tanácsadás, fórumok szervezése.

 

 

Tiszaszigetért Alapítvány

Kulturális értékek megőrzése

Katolikus templom ólomüveg felújítás és orgona beszerzés

4.368.470,-Ft

Tiszasziget Községi Önkormányzat

Kulturális értékek megőrzése

Kültéri Műalkotások elhelyezése Tiszaszigeten

1.589.973,-Ft

Tiszasziget Községi Önkormányzat

Helyi civil és polgárőr szolgáltatások fejlesztése

Polgárőr irodához kapcsolódó parkoló építése

950.000,-Ft

Elérhetőségek


Civil szervezetek

Nyugdíjas Klub

6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.

 

Tiszasziget Sport Egyesület

6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.

 

Tiszaszigeti Sellő Horgászegyesület

6756 Tiszasziget, Szabadság u. 8.

 

 

fel

Támogatóink:

A támogatási konstrukció végrehajtásáért felelős Irányító Hatóság: ÚMVP Irányító Hatósága, www.umvp.eu

A honlap információs tartalmáért felelős szervezet: Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 6772 Deszk, Móra u. 2.